2009 15 Март

Антропогений вплив на навколишнє середовище

Проблеми народонаселення та ресурсів біосфери тісно пов’язані з
реакціями навколишнього природного середовища на антропогенний вплив.
Природний екологічно сбалансований стан навколишнього середовища зазвичай
називають нормальним. Цей стан, при якому окремі групи організмів біосфери
взаємодіють один з іншим та з абіотичним середовищем без порушення
рівноваги кругообігів речовин та потоків енергії в межах певного
геологічного періоду, обумовлене нормальним протіканням природних процесів
в всій геосфері. Природні процеси можуть мати катастрофічний характер,
наприклад виверження вулканів, землетрус, повінь, що, однак, також складає
‘норму’ природи. Ці та інші природні процеси поступово, із геологічною
швидкістю, еволюціонують і в той же час на протязі тысячорічч (протягом
одного геологічного періоду) залишаються в сбалансированному стані. При
цьому протікають малий (біологічний) та великій (геологічний) кругообіги
речовин та встановлюються енергетичні баланси між різноманітними геосферами
і космосом, що поєднує природу в єдине ціле. Кругообіги речовин та енергії
в біосфері характеризуються певними кількісними параметрами, які специфичні
для даного геологічного періоду і для кожного елементу земної поверхні у
відповідності з їхньою географією. Зазвичай в якості основних параметрів,
що характеризують стан навколишнього природного середовища, виділяють
наступні:
1. Энергетичний: Е = Е0 + (Е,
де Е0 – запас енергії в системі у момент часу t0;
(Е - енергетичний баланс системи за час (t, тобто в період від

t = t0 до t = t0 + (t .

2. Водний: W = W0 + (W,
де W0 – запас води в системі у момент часу t0;
(W – водний баланс системи за час (t, тобто в період від

t = t0 до t = t0 + (t .

3. Біологічний: В = В0 + (Вв - (Вm,
де B0 – початкова біомаса;
(Вв – біологічна продуктивність;
(Вm – мінералізація органіки за час (t .

4. Біогеохимічний: G = G0 + (Gв - (Gg,
де G0 – запас хімічних елементів в системі;
(Gв и (Gg – зміна запасу хімічних елементів внаслідок біологічного
та геологічного кругообіга речовин.
Ці параметри стану навколишнього середовища можуть бути кількісно
визначені експериментальним шляхом для кожного району, великого регіону,
природної зони або ландшафтно-географічного пояса, нарешті, для земної кулі
вцілому; вони кількісно характеризують стан та просторову неоднорідність
середовища. Геохімічний параметр стану навколишнього середовища також
суттєво змінився, особливо у відношенні біологічного і геологічного
кругообігів. Під впливом людської діяльності відбуваються великі зміни в
розподілі хімічних елементів в біосфері, природна та антропогенна
трансформація речовин, а також перехід хімічних елементів з одніх сполук до
інших. Природний біологічний кругообіг речовин порушений людиною на площі,
яка досягає майже половини всієї поверхні суши: антропогенні пустелі,
індустріальні та міські землі, сади, вторинні низькопродуктивні ліси,
виснажені пасовища і т. д. Поршенню геологічного кругообігу речовин сприяли
такі фактори:
1. Ерозия почвенного покрову і зростання твердого стоку в океан;
2. Переміщення величезних мас земної кори;
3. Видобування з надр чималих кількостей руд, пальних та
інших копалин;
4. Перерозподіл солі в грунтах, грунтових та річкових водах під
впливом зрошувального землеробства;
5. Застосування мінеральних добрив та ядохімікатів;
6. Забруднення середовища сільськогосподарськими, промисловими і
комунальними відходами;
7. Потрапляння до природного середовища енергетичних забруднень.
Таким чином, дослідження змін параметрів стану навколишнього
природного середовища (хоча і на якісному рівні) дозволяє зробити висновок
про відсутність в нинішній час глобальної екологічної кризи. В той же час є
всі підстави вважати теперішній стан біосфери порушеним і неномальным.
Такий стан може перейти в кризовий, якщо людство не проведе спеціальні
заходи по оздоровленню навколишнього середовища. В нинішній час вся
територія нашої планети підвержена різним антропогенним впливам. Серйозний
характер набули наслідки руйнування біоценозів і забруднення середовища.
Вся біосфера знаходиться під все більш зростаючим тиском діяльності людини.
Актуальним завданням в наш час стають природоохоронні заходи, які
людство повинно застосовувати як умога частіше.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.